Historie

Spor i Landskabet har været rammen om vandrestier i mere 25 år Landmænd og lokale frivillige skaber stier i hele landet. Projektet Spor i Landskabet startede i 1997 som et fælles projekt mellem friluftsorganisationerne og landbruget om ad frivillighedens vej, at etablere vandreruter i det åbne land. ”Sporene”, som vandrestierne kaldes, skal giver befolkningen mulighed for ”rå” og anderledes naturoplevelser og kulturoplevelser. Samtidig skaber projektet dialog mellem forbrugeren og landmanden. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som i samarbejd med lokale frivillige etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller i det åbne land.

Vandreruter siden 1997

 

Spor i Landskabet har lige siden starten i 1997 rummet en forestilling om, at etablering og drift af spor skaber en række positive effekter. Blandt andet at medvirke til at udvide dialog mellem den enkelte jordejer, lokalsamfund og brugere af sporet.

Arbejdet med sporene har forandret sig såvel ude i landskabet som i sekretariat. Denne forandring kan beskrives bedst ved en opdeling i fire faser

 

Fase V – lokalforankrede projekter og nye finansieringsmuligheder

 

I 2015 valgte Nordea-fonden endnu engang at støtte en ny projektperiode, der løber frem til 2019. Nøgleordene i projektperioden er naturoplevelser, åbenhed, frivillighed og lokalt engagement. Der lægges især vægt på det lokale engagement, da det også skal være med til at sikre en høj kvalitet af sporene fremadrettet. Som noget nyt, kan lokale projekter med stort lokalt engagement og mange lokale aktører eller foreninger opnå en central støtte fra spor-puljen på 75 % til materialeomkostningerne.

I 2017 fik projektet yderligere tilskud da projektet ”Spor i Landskabet” kom på finanslov 2017, som et resultat af den politiske aftale om Naturpakken. Tilskuddet fra Miljøstyrelsen, skal bidrage til at nå Naturpakkens målsætning om ”at give offentligheden bedre adgang til naturen og nye muligheder for friluftsoplevelser”. Med tilskuddet fra Miljøstyrelsen, kan lokale projekter med en eller flere skoler involveret opnå central støtte fra spor-puljen på 100% til materialeomkostningerne.

 

Fase IV - Relancering af projektet

 

I år 2010 blev det med Nordea-fonden og Miljøministeriets Lokale Grønne Partnerskaber muligt at starte projektet ”Relanceringen af Spor i Landskabet”. Relanceringen indebærer, at projektet vokser kraftigt over en fem-årig periode, så antallet af spor når op på ca. 500. Med relanceringen støttes også udviklingen af formidlingsdelen i Spor i Landskabet.

 

Fase III - Fokus på dialog 

 

Denne projektfase satte ekstra fokus på at styrke dialogen mellem jordejere og brugere i bred forstand - dvs. også "gæste-brugere". Internt og eksternt blev projektet markedsført under overskriften: "Oplevelser og dialog i Danmarks baghave", og det medvirkede til at forstærke interessen for dels at benytte sporene og dels at få etableret flere spor.

Fremadrettet arbejder sekretariatet videre med at sikre den lokale forankring, initiativ og engagement og på den måde fortsat etablere offentlige spor på private jordejeres arealer. Sekretariatet bistår de lokale initiativer med rådgivning og vejledning i forbindelse med etablering af nye spor. Hvert år afholdes Sporenes Dag, hvor der gennem landsdækkende markedsføring og lokale arrangementer på sporene sættes fokus på projektet og de mange muligheder, der er for at få spændende, anderledes og udfordrende oplevelser i dansk natur.

 

Fase II - Flere lokale initiativer

 

I år 2000 besluttede styregruppen at gå videre med hensyn til at søge initiativet til nye spor lokalt forankret. Man åbnede mulighed for at borgerforeninger, DN lokalkomiteer og andre potentielle lokale brugere af sporene kunne fungere som initiativtagere og tilbyde at tage aktiv del i etablering og drift. Medarbejderne i amterne inddrages i de enkelte sporprojekter, hvor deres ekspertise efterspørges.
I kraft af lokalforankring og udbygningen af netværket overgik sporene i perioden til også at være tilknyttet landsbyer og forbinde disse, ligesom sporene tilknyttes eksisterende stisystemer.

 

Fase I - Projektet starter

 

De første Spor i Landskabet blev etableret på initiativ fra Sekretariatet for Spor i Landskabet. Man henvendte sig til jordbrugere, som kunne formodes at have interesse i projektet og hvis jord og produktion havde interessante aspekter i forhold til befolkningen. Det varede imidlertid ikke længe, før initiativet til nye spor var overgået til jordejerne selv og deres organisationer.

Der kom flere og flere spor, og Sekretariatet for Spor i Landskabet kunne ikke længere varetage alle opgaver ved etablering og drift af sporene. Derfor blev nogle af de praktiske foranstaltninger vedrørende etableringen også lagt ud lokalt.