Sådan gør I

Kender du et særligt sted, hvor det er godt at gå tur? Et markskel, hvor man kan følge årets gang, et skovbryn, hvor man kan være heldig at finde brombær i sæsonen, et bakkedrag, hvor der er en særlig god udsigt?

Til højre kan du finde alle vores Køreplaner og andre dokumenter der hjælper kan være nyttig i forbindelse med etableringen af nye spor.

 

Nedenfor kan du læse køreplanen for at lykkes med at etablere en vellykket vandresti i dit lokalområde.

FIND ET GODT STED

 

Alle spor starter med ønsket om at gøre naturen mere tilgængelig. I kender måske et dejligt sted, hvor man kan gå en tur? Men der er marker og privatjord på strækningen, så hvordan kommer man til at gå der? Her kommer SPOR ind i billedet og kan hjælpe med, hvordan man tager dialogen med landmanden eller lodsejeren om at etablere en sti.  Det særlige ved SPOR er nemlig, at vores stier er skabt i samarbejde med private lodsejere, dvs. dem, der ejer jorden. I processen med at etablere stien skal der indhentes tilladelser, men mere om det senere. Først handler det om at få en ide til et forløb, et område, en særlig attraktion eller en anden grund til, at netop det særlige sted kunne være egnet til en vandresti.

 

TIP

Det er en god ide at tænke over, hvad andre kunne synes var spændende. Vores erfaring er, at de besøgende er interesserede i gode naturoplevelser, en god udsigt, kulturhistoriske elementer, overraskelser, sagn og aha-oplevelser.

 

OPRET EN SPORGRUPPE

 

At lave en sti kræver samarbejde. Derfor er det en god ide at oprette en lokal sporgruppe, når man vil etablere en ny sti. I bestemmer selv hvem, der skal være med, men det er en god ide at samle folk, der har lyst og evner til at deltage i de forskellige faser fra planlægning og projektledelse til den praktiske etablering og vedligehold. I kan også invitere repræsentanter fra borgerforeninger, menighedsråd, lokalhistoriske foreninger, idrætsforeninger, spejdere, turistforeninger, grønne organisationer eller andre. Et samarbejde med det lokale foreningsliv kan være med til at skabe mere liv omkring stien i det lange løb.

 

TIP

Alle sporgrupper udpeger en kontaktperson. Kontaktpersonen er den, som har kontakten til SPOR sekretariatet både under etableringen af stien og efterfølgende.

 

HOLD STARTMØDE MED SPOR

 

Kom godt fra start med et startmøde. Når sporgruppen er på plads skal I tage fat i SPOR sekretariatet og aftale et møde. Afhængig af omstændighederne bliver det enten et fysisk møde eller et møde på skærmen. På mødet gennemgår vi hele processen fra ide til realisering. Mange af de udfordringer, der kan opstå undervejs, kan undgås ved at være godt forberedt og inddrage lokale interesser undervejs. På startmødet gør vi alt hvad vi kan for at klæde jer godt på.

 

TIP

På startmødet modtager I en detaljeret køreplan til etablering af stien og hører om andre sporgruppers erfaring med at etablere stier. Alle stier har deres egen historie og der er masser af inspiration at hente.

 

ENGAGER LOKALE KRÆFTER


Lokal opbakning er afgørende. Når I begynder at planlægge en sti, skal I derfor med det samme kontakte samtlige lodsejere eller andre lokale, som bliver berørt. Det gælder om at finde opbakning lokalt til projektet.

Husk vi spørger om lov til at gå på deres jord, og det er okay at sige nej.. Det er vigtigt, at alle, der bliver berørt af stien, bakker op om etableringen, og er indforstået med de aftaler, der er lavet omkring den. Det er vores erfaring, at de fleste synes, at det er en god ide, når ser den forskel stien kan gøre og forstår, hvor relativt lidt det kræver af dem.

 

I skal informere alle berørte lodsejere om vigtige forhold som fx:

 

At ingen kan opnå hævd ifm. stien

At lodsejere er ikke ansvarlige for skader forvoldt af besøgende.

At stien kan lukkes ifm. jagt.

At lodsejere til hver en tid kan trække sig.

Og meget mere.

 

Se eventuelt fanen ’Love og regler’, hvor du kan læse om alle betingelser og regler i forbindelse med etablering og drift af et spor. Hvis der på nogen måde er tvivl om ejerforholdene, bør I indhente matrikelkort fra Tinglysningskontoret eller hos kommunen.

 

TIP

Det er et krav, at de berørte lodsejere giver deres skriftlige tilladelse til etablering af stien. Den skriftlige tilladelse er samtidig en juridisk sikkerhed for lodsejerne om, at der ikke kan vindes hævd på stien, og at lodsejerne til en hver tid kan trække sig ud af projektet.

 

 

SKAF FINANSIERING

 

Alle SPOR’s stier er etableret af frivillige kræfter. Alle i sporgruppen arbejder gratis og er drevet af fællesskabet, samarbejdet og hyggelige arbejdsdage i naturen med kaffe på kanden og madpakker.

 

SPOR giver tilskud til indkøb og produktion af nødvendige materialer. Pengene skal bl.a. dække udgifter til pæle, piktogrammer, foldere, informationstavler og andet materiale. Det er forventet, at sporgruppen kommer med 20-50% egenfinansiering, typisk i omegnen af 5000-10.000 kr., som gruppen typisk kan søge om hos kommunen, fonde eller andre lokale instanser. SPOR sekretariatet er behjælpelig med rådgivning omkring at skaffe egenfinansieringen.

 

Læs om SPORs puljer og finansieringskriterier her (link til Puljer)

 

ETABLER SPORET

 

Så snart finansieringen er på plads, så er I klar til at komme i gang med at etablere sporer. Her er en tjekliste:

 

Bestil materialer

I skal bestille de nødvendige materialer hos PSOR sekretariatet, som sørger for at de bliver sendt afsted indenfor 5 arbejdsdage. I modtager herefter det efterspurgte antal pæle, piktogrammer og infotavler.

 

Monter sporets udstyr

 

Ruteafmærkning med pile

Opsætning: Pælene (180 cm) graves 75 cm ned i jorden, dvs. de skal stikke 105 cm op over jorden.

Placering: Piktogramskilte skrues på i en afstand af 5 cm fra toppen.

 

Folderkasse

Opsætning: Pælen (180 cm) graves 75 cm ned i jorden, dvs. den skal stikke 105 cm op over jorden.

Montering: Ved opsætning svinges kassen helt ud af kappen, så der kan mærkes op gennem hullerne i kappens bagvæg. Øverste bolt monteres gennem kappen, nederst fra undersiden. Der medfølger en fjeder, som monteres med bolten på bagvæggen.

 

Placering: Folderkassen placeres 5 cm fra stolpens overkant.

 

Informationstavler

Informationstavlerne modtages på pæl, og skal graves ned som de øvrige pæle.

 

 

Skriv en sporfolder til sporet

Sporfolderen er en af de centrale formidlingskanaler i projektet. Den fungerer som turguide for de besøgende, der her kan læse om oplevelserne på jeres spor.

 

Det er sporgruppens opgave at levere teksten til folderen. Det kan være en god idé fx at få hjælp fra en lokal historiker eller lignende. Det foldermateriale, I leverer til sekretariatet, skal være jeres endelige bud på teksten. Sekretariatet vil, hvis det er relevant, komme med ændringsforslag. Alt tekstmateriale sendes som en almindelig word-fil.

 

Desuden kan det være en god ide at udpege tilgængelige offentlige toiletter, parkeringsmuligheder, bord /bænksæt og andet, der kan være relevant at vide, når man vil ud og gå.

 

Der er mulighed for at have yderligere information på spor.dk som ikke kan være i folderen.

 

Læs mere om produktion af folder i vores køreplan til download

 

 

 

ÅBN SPORET

 

Når stien er klar, så skal det fejres med maner. De fleste sporgrupper åbner stien med en åbningsreception med deltagelse af alle involverede og lokale fyrtårne som borgmesteren eller de repræsenter for foreninger eller andre involverede. Det vigtigste er at fortælle historien om sporet og skabe opmærksomhed om, at I nu har skabt en ny adgang til naturoplevelser for alle.

 

Vi ser gerne at historien sælges til lokalaviser, og SPOR sekretariatet hjælper gerne med lokal formidling, det kan være plakater eller opslag på sociale medier. Vi kan også hjælpe med at annoncere i lokalaviser.

 

NÅR SPORET ER INDVIET

 

Der vil løbende være behov for at gå sporet for at sikre sig, at stien er fremkommelig, og at pæle og andet materiale er acceptabel standard. Folderkassen med foldere skal fyldes, og vi ser gerne at I deltager i arrangementer, som SPOR støtter op, bl.a. Naturens Uge og Affaldsindsamlingen.

 

SPOR sekretariatet kan desuden være behjælpeligt, hvis I ønsker at lave et lokalt arrangement, hvad enten det er et lille motionsløb, en sanketur eller markvandring. Kun fantasien sætter grænser.