FAQ

Nedenfor har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål, når man etablerer en trampesti sammen med SPOR.

 

Hvordan er adgangsreglerne på stierne?

Stiens brugere skal følge reglerne for adgangsforhold i naturen.  


Udyrkede private arealer (enge, heder ol.)

Når man færdes i naturen skal man vise hensyn og rette sig efter lodsejerens anvisninger. På udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må man frit færdes til fods og opholde sig indtil 150 meter fra bygninger. Der er adgang til private arealer fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Der er normalt ikke adgang langs vandløb uden lodsejerens tilladelse.

 

Markveje og stier

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet. På dage, hvor der er jagt eller foregår intensivt landbrugsarbejde, kan færdslen også indskrænkes.

 

Skove

I private skove må man gå og cykle på skovveje og grusstier. Det er ikke tilladt at færdes uden for veje og stier. Der er adgang fra kl. 6 om morgenen til solnedgang, og man må opholde sig indtil 150 meter fra bygninger. Skove under 5 hektar kan lukkes for offentligheden.

 

I offentlige skove, må man færdes hele døgnet, men man må ikke opholde sig nærmere end 50 meter fra beboelse. Det er her tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn.

 

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt og i områder, hvor der foregår intensivt skovarbejde.

 

Strande og klitter

På strande og klitfredede områder må man færdes til fods og bade – men ikke slå telt op. Hvis man opholder sig på private strande og klitter, skal der være mere end 50 meter til nærmeste beboelse.

Det er tilladt at plukke blomster, bær, svampe, mos mv. til eget forbrug i områder, hvor man lovligt kan færdes. På private arealer og i private skove, er det kun tilladt at plukke fra stierne, hvor man må færdes.

 

Må man han hund med på stien?
Hunde skal normalt være i snor på stien, medmindre andet fremgår af skilte. Hunde må være løse på strande i perioden 1. oktober-31. marts.

 

Må man lave arrangementer på stien?

Organiserede aktiviteter i skove og på udyrkede arealer kræver ofte ejerens tilladelse. Det kræver altid lodsejerens tilladelse, hvis man vil afholde arrangementer med over 30 deltagere uden for statsskovene.

Hvem har ansvar i forbindelse med løsgående dyr?
Hvis en sti går igennem en indhegning med løsgående dyr, kan der opstå spørgsmål om, hvem der har ansvaret i tilfælde af, at dyrene forårsager skade på gæsterne. Der kan skelnes mellem ejere, som gør opmærksom på, at der er løsgående dyr, og dem, der ikke gør. Derfor er det meget vigtigt, at man gør brugerne opmærksom på, om der er løsgående dyr! Både ude på selve stien og i folderen.

Hvis lodsejeren ikke har oplyst om løsgående dyr, eller har advaret brugerne om risikoen ved at gå ind på marken, er det som hovedregel lodsejeren, der vil være den erstatningsansvarlige for skader. Det samme er tilfældet, hvis der er dyr, der er sluppet ud af folden, og der sker skade på stiens gæster.

Derfor opfordrer vi til, at man er meget omhyggelig med at oplyse om mulige farer for gæsterne, både i folderen og med advarselstavler på stien.

Er der tyre og væddere i folden, advarer vi imod, at man lader stien gå igennem folden, da der med disse dyr pludselig kan opstå farlige situationer. Samtidig er det også en stor fornøjelse for gæsterne, at se dyrene og komme forholdsvis tæt på dem, så derfor vil det ofte være en god ide at anlægge sporet, så gæsterne kan betragte dyrene på en sikker afstand.

 

Er trampestier tilladt ift. grundbetaling?

Generelt er trampestier over dyrkede marker tilladt i forhold til grundbetaling. Stierne må imidlertid ikke hindre normal drift af marken, heller ikke den del af marken som udgør stien.

 

Stien skal have samme plantedække som resten af marken. Derfor må man ikke etablere belægning med grus og flis fx.

 

Stien må ikke heller afskærmes eller indhegnes fra den øvrige del af marken, og der må ikke opsættes bænke, skraldespande og lignende. Derimod kan du afmærke stien i begge ender af marken, ligesom der kan opsættes en stente, låge eller lignende.

 

Det er uden betydning, om du placerer trampestien i kanten af marken, langs skel eller tværs over marken.

 

Kan der vindes hævd over en sti?

Besøgende kan ikke vinde hævd over en sti, der indgår i SPOR. SPOR bygger på, at lodsejerne giver besøgende lov til færdsel ud over lovens almindelige muligheder. Stiens gæster kan hermed ikke vinde hævd, dvs., at de får ikke varig ret til denne færdsel.

 

Kan man trække sin tilladelse til stien tilbage?

Ved at etablere en sti og opsætte pæle, skilte, stolper og folderkasse, giver den enkelte lodsejer ret til, at gæsterne færdes på stien. Lodsejeren har dog til hver en tid mulighed for at ophæve denne aftale. Det er afgørende, at der foreligger en aftale og tilladelse, således at benyttelse af stierne ikke kan betragtes som uberettiget eller retsstridig. Der kan således ikke vindes hævd i henhold til Danske Lov.

 

Kan man nedlægge et spor?

En sti, der er etableret i regi af SPOR kan altid nedlægges igen. Fordi stien er frivillig anlagt, så falder den under en bestemmelse i Naturbeskyttelsesloven: Naturbeskyttelsesloven § 26 a (danskelove.dk), der sikrer, at lodsejeren har mulighed for at lukke stien.

 

Hvis man ønsker at nedlægge et spor eller dele af et spor, skal man kontakte sekretariatet. Sekretariatet sørger for at slette eller ændre sporet på hjemmesiden og på andre informationssider mm. De fysiske materialer ude på sporet skal sti-gruppen selv sørge for at fjerne.

 

Kan man få erstatning ved skader?
Ja, der findes en godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværksskader. Aftalen er indgået mellem Miljøministeriet, Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer. Aftalen skal sikre ejeren mod visse publikumsskader. Skader på under 1.000 kr. dækkes dog ikke.

Erstatning kan udbetales til:


Lodsejeren/forpagteren/lejeren af arealet.
Lodsejerens ansatte (stjålne genstande mm.)
Entreprenører, maskinstationer mm., der udfører normale driftsmæssige opgaver.

 

Hvilke skader er omfattet?
Skader på driftsbygninger, maskiner, anlæg mv.
Skader på afgrøder, skovbevoksning og træeffekter.
Indbrud i aflåst skurvogne.
Skader på besætninger.
Fjernelse af større mængder affald (væk fra offentlig vej).
Skader på kulturminder, bænke, skilte m.m.

Tyveri fra uaflåst skur er ikke omfattet.
Skader fra motorkøretøj, knallert eller ridning er ikke omfattet.

 

Hvordan anmelder man en skade?
Skaden skal anmeldes til politiet senest 8 dage efter, at den er opdaget.
Skaden skal anmeldes til Miljøministeriet på særligt skema senest 4 uger efter, at den er opdaget.
Det er vigtigt at overholde fristerne ellers bortfalder retten til erstatning. 

Uddybende folder og anmeldelsesskema kan rekvireres på virk.dk.