Høgsgård og Hundskær

Sporet ved Høgsgård og Hundskær ligger ca. 8 km. øst for Lemvig. Den afmærkede rute er ca. 2½ km lang. For køernes skyld er det vigtigt at du holder hunden i snor.

Projekt Agerhøne

Sporet er placeret i kerneområdet for Projekt Agerhøne. Det er et samarbejde om at forbedre levevilkår for dyr og fugle i det moderne landbrugslandskab ved Nr. Nissum og Gudum. 

Deltagerne er 32 lodsejere, frivillige naturelskere, jægere, hundesportsfolk, Lemvig Kommune og HedeDanmark. Ved optællinger hvert forår og efterår registrerer de antallet af agerhøns i området til gavn for forskningen hos Danmarks Miljøundersøgelser på Kalø.

Agerhønen er en indikator for højt naturindhold. Hvis agerhønen har det godt, trives viben, lærken, fasanen, haren og insekterne også. Målet med Projekt Agerhøne er derfor at bevare og fremme den eksisterende agerhønebestand. Det sker ved sikre og forbedre de eksisterende levesteder samt ved at skabe nye levesteder gennem aktiv vildt- og naturpleje. Sidegevinsterne er bedre muligheder for friluftsliv og en fælles forståelse for markvildtets værdi i området.

Indsatsen for agerhønen på de i alt 1.200 hektar jord er styret og inspireret af en forvaltnings-plan. Såkaldte markvildtstriber er det vigtigste værktøj. Markvildtstriber er en del af det dyrkede areal og kan bestå af: insektvold, barjordsstribe, vildtafgrøde, sprøjte- og gødningsfrie randzoner, kortslåede græsstriber og spredt buskbeplantning. Sammensætningen af markvildtstriberne afhænger af, hvad der findes på markerne ved siden af striberne. Der er desuden etableret 18 kunstgrave til ræve, så det bliver lettere at begrænse rævebestanden.

 

Landmandens afgrøder

Hvede

Hvede er verdens vigtigste kornart, og en af de mest dyrkede i Danmark. Den umodne hvedemark kendes på sin blågrønne farve. Akset i toppen har igen stak, ”hår”. Hveden bruges til dyrefoder og mel.

Byg

Vårbyg og vinterbyg er den mest dyrkede kornart i Danmark. Byg anvendes især til dyrefoder og ølfremstilling. Den kendes let på de lange stak - de lange ”hår”, der sidder på akset i toppen af bygplanten.

Kløver

Den findes som rødkløver og hvidkløver, navngivet efter blomstens farve. Kløer er kendetegnet ved, at den kan indsamle sit kvælstof fra luften. Den sås oftes sammen med græs eller korn og dyrkes til foder til køer.