Fabjerg

Sporene ved Fabjerg tager dig med rundt i et landskab, hvor man kan opleve sammenhængen mellem landskab, kulturhistorie og natur. Gravhøjene og kirken fortæller om, hvordan mennesker fra gammel tid har bosat sig i området.

Alle tre ruter starter ved Købmanden i Fabjerg og tager dig på en tur gennem landsbyen og dens omgivelser. Sporene består af 3 ruter: en gul på 2,6 km, blå på 3,6 og en rød på 13km. God tur!

 

På tur ved isens hovedopholdslinje
Under sidste istid, som kaldes Weichsel, nåede de store gletsjere fra nord til den såkaldte Hovedopholdslinje lige syd for, hvor Fabjerg ligger i dag. Linjen deler Fabjerg området op i en flad smeltevandsslette mod syd og et kuperet morænelandskab med dødishuller mod nord.
Istidslandskabet har også sat sig spor i kulturhistorien i form af de mange gravhøje fra sten- og bronzealderen, som er placeret langs den 110 km lange ”Oldtidsvej”, der løber langs isens hovedopholdslinje fra Vesterhavet til Viborg.

I overgangen mellem den fede lerjord i moræne-landskabet mod nord og den sandede og grusede jord på hedesletterne mod syd, var jorden tilstrækkelig let at dyrke og samtidig frugtbar nok til, at det især var her de første agerbrugere slog sig ned og byggede deres gravhøje. Det var også her, at landskabetvar lettest at passere, så handelsruterne gik også denne vej. Fabjerg Kirke punkt 2 viser også, at der har boet mennesker her i lang tid. Kirken er opført i kvadresten og er en af flere kirker placeret langs med Oldtidsvejen.

På sletterne syd for isens hovedopholdslinje blev den oprindelige skov efterhånden ryddet og heden bredte sig. Fra 1880 opkøbte staten imidlertid store arealer på Kron- og Klosterheden og plantede dem til med bjergfyr, så området i dag rummer Danmarks største hedeplantage. Bjergfyrren er efterhånden afløst af andre træarter, og det er i Klosterhede Plantage, at bæveren blev genindført til Danmark i 1999. Plantagen rummer
desuden en stor bestand af kronvildt.


Før år 1900 bestod Fabjerg af en samling spredte gårde og husmandssteder. Sognets centrum lå ved kirken, hvor også datidens skole og købmand punkt 3 lå. Efterhånden som landbruget udviklede sig rykkede gårdene op på de federe lerjorde, så landsbyen med den nye skole og købmand i dag ligger i den nordlige del af sognet omgivet af moderne landbrug.

Sporene er ikke egnede for gangbesværede og barnevogne.
Du må have hund med i snor.