Eskilsø

Natursti på Eskilsø, midt i Roskilde Fjord. Tre stier på 1,5 - 2,5 og 4 km

Velkommen til Sporene på Eskilsø

Eskilsø ligger i Nationalpark Skjoldungernes Land og er den største ø i Roskilde Fjord. Der er hverken bro eller færge til Eskilsø, men du kan sejle til den lille havn på øens vestside, der er den eneste lovlige adgang til øen. Se sidst i folderen for aftaler om at blive sejlet til Eskilsø.

Du er en velkommen gæst på øen, og Eskilsøs fire spor er åbne for færdsel til fods, mens resten af øen er reserveret til naturen. Sporene er trampestier uden belægning. Fremkommeligheden kan derfor variere med årstiden, vandstanden og planternes vækst. Fonden tilstræber at sporene bliver slået flere gange årligt. Der er 4 afmærkede ruter på Eskilsø. De fører til gode udsigtspunkter, hvorfra turene går samme vej tilbage. De korteste ture er grøn rute på ca. 1½ km og rød rute på ca. 2½ km. Den længste rute, gul rute er ca. 4 km lang, men kan afkortes med ca. ½ km hver vej ad blå rute (se kortet). Sporene er markeret med pæle. Enkelte steder passerer sporene indhegninger gennem låger og led, som skal lukkes igen efter passage. Eskilsø ejes af Erick og Ingrid Struckmanns Naturfred - ningsfond. Fonden blev oprettet i 1974 for arven efter Erick og Ingrid Struckmann og har til formål at købe, beskytte og pleje naturarealer. Fonden købte Eskilsø i 1982. Øen var før ejet af Selsø-Lindholm Gods. Eskilsø er et vigtigt levested for mange fuglearter, der gennem tiden har haft et fristed på øens mange uforstyrrede strandenge. Derfor er øen også beskyttet af en naturfredning fra 1985, og som vildtreservat og Natura 2000- område. Beskyttelsen betyder, at man ikke må færdes på og langs store dele af øen. Øens huse Eskilsøgård og Eskil - søhus er beboet hele året. Af hensyn til øens rige fugleliv og de græssende dyr er det ikke tilladt at medbringe hund på Eskilsø.

Græsning og naturpleje på Eskilsø

Eskilsøs strandenge har været afgræsset i hundredvis af år, mens de høje jorde har været dyrket med afgrøder. Denne dyrkning fortsatte på godt en tredjedel af øen til og med 2005. I 2006 blev fondens plan om at omdanne hele Eskilsø til ét stort græsningslandskab sat i værk. Det er målet at vandstandsforholdene bliver så naturlige som muligt, og at op til 140 græssende kreaturer og/eller heste med deres afgræsning udvikler og plejer øens overdrev, enge og strandenge. Til gavn for fugleliv, flora, insekter – og øens gæster. Der er dog fortsat behov for slåning på de tidligere dyrkede og derfor næringsrige arealer for at undgå tilgroning. Af hensyn til især de ynglende fugle tilstræber Fonden, at Eskilsø er fri for ræve. Bortset fra rævejagt med dette formål, drives der ikke jagt på Eskilsø. Alle fugle samt bl.a. rådyr og hare er således i praksis fredet på Øen.

 

Færdsel på Eskilsø

Færdsel på strandengene samt sejlads og ophold indenfor 50 meter fra kysten (bortset fra molen) er ikke tilladt fra 1. april til 15. juli, men også udenfor dette tidsrum er det vigtigt at vise hensyn til de mange rastende fugle. Fredningen forbyder teltning og camping på Eskilsø. De græssende dyr er som regel på øen fra maj-november. Dyrene kan være nysgerrige, men er ikke farlige. Af hensyn til fuglelivet og de græssende dyr er det ikke tilladt at medbringe hund på Eskilsø. Al færdsel sker på eget ansvar.