Skovly

Sporet ved Skovly ligger ca. 1 km nord for landsbyen Høm mellem Ribe og Toftlund.
Den afmærkede rute er ca. 2 km lang. Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser. God tur.

Skov- og Naturstyrelsen samt 4H har overtaget Skovly efter Jens Hansen, der drev familieejen-dommen indtil sin død i 1997. Jens Hansen var meget interesseret i den flotte Favrholt Skov, som han gennem en menneskealder havde skabt. Han ønskede skoven skulle bevares, og at of-fentligheden skulle sikres adgang samt have glæde af skoven. Derfor forærede Jens Hansen de ca. 9 ha skov til Skov- og Naturstyrelsen. Favrholt Skov administreres i dag af Lindet Stats-skovdistrikt.

Jens Hansens anden store interesse var arbejdet med børn og unge. Han forærede derfor bygnin-gerne og de 15 ha landbrugsjord til 4H – landbrugets børne- og ungdomsorganisation. De fire H’er står for Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred. Det lokale 4H har klublokaler på Skovly, som nu også er lejrskole og kursuscenter. 4H har skabt en pædagogisk stald, hvor man kan møde bonde-gårdens dyr. Alle er velkommen til at kigge ind i den pædagogiske stald. Men udvis respekt for dyrene. Læs mere på www.4H.dk og www.skovly.nu.

1. Farvholt skov
Sporet går gennem to skovparceller, som hver i sær rummer en meget varieret og frodig blan-dingsskov. Hele skoven er plantet for mindre end 100 år siden. Sporet starter i en bevoksning med bøg, der er blandet med eg, lærk og ædelgran. Herefter passeres en ædel-granbevoksning med enkelte ege. Granerne omkring egene bliver fældet, så med tiden bliver det til ren egebe-voksning.

2. Skovsø
Efter et lille areal med juletræer og en ung ædelgranbevoksning, ligger der i en lysning en lille skovsø ved et dejligt birkekrat. Efter skovsøen består skoven af ældre rødgraner med skovfyr og birk. Med tiden vil rødgranerne blive udskiftet med løvtræer.

3. Naturlegeplads
I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen har Danmarks 4H bygget en naturlegeplads til fri afbenyttelse for sporets gæster. Tag madpakken med, og nyd den ved legepladsens borde og bænke.

4. Artsrig skovbund
Her er jorden mere fugtig – det giver mulighed for et mere artsrigt plantedække på skovbunden. Træerne i denne skovparcel er hovedsageligt løvtræer som eg, ask, ahorn, bøg og elm. Skoven ligger hen som delvist urørt skov. Her er en god vækst af selvsåede træer, især ahorn og ask – det betyder, at skoven forynger sig selv.

5. Lejrplads
Til venstre for sporet ligger Skovlys lejrplads. Til højre er der plads til græssende dyr.

6. Køer, heste, grise, får og geder
Landbrugsarealet bruges til afgræsning af Skovlys dyr. Hele sommeren går køer, grise og heste på græsmarken.

7. Pilerensningsanlæg
På græsmarken øst for Skovly er der etableret et pilerensningsanlæg. Anlægget renser alt spilde-vand fra Skovly. Spildevandet ledes til et bassin, hvor der er plantet stiklinger af såkaldte ener-gipil. Træerne fordamper vandet og optager samtidig alle næringsstofferne i spildevandet. Om vinteren virker bassinet med jord som magasin for både spildevand og regnvand. Det er kun i vækstsæsonen, at pilene kan omsætte næringen. Pilene er plantet i april 2003. De skal skæres ned til 15 cm efter ét år og beskæres derefter hvert andet år.

Rutekort

Rutekort Sporet ved Skovly

Sporfolder

Her finder du folder om Sporet ved Skovly i pdf

Kontakt lodsejer

Aksel Mortensen
Bakkevej 54
6760 Ribe
Telefon 75 44 16 61