Sporet ved Lillefjord

Du kommer til sporet med bus 235 eller i bil via vej 255 fra Mariager eller Hadsund, til vejen mod Dania og til Kongsdal Lystbådehavn. Lystsejlere og kajak kan også bruge sporet, samt overnatning i telt på "Tipperne". Ruten er afmærket med blå pile og er ca. 4,5 km lang. Mariager fjord er 39 km lang og 29 m dyb. Fra Kongsdal til Kattegat er der anlagt sejlrende så større skibe kan sejle til Kongsdal Havn, Akzo Nobel og Hobro.

Omkring Kongsdal findes store forekomster af højt liggende kridtaflejringer, hvilket gjorde det let for skibene i fjorden at få kalken læsset ombord. I 1500- og 1600-tallet var der mange kal-kovne langs fjorden, hvor der blev brændt kalk. Her hentede Christian d. IV i 1639 kalk til det kongelige slot Kronborg, heraf navnet Kongsdal. I 1873 blev cementfabrikken Cimbria anlagt, siden kom Dania og Kongsdal til. Der blev også anlagt havne, disse blev dog lukket i årerne 1920-1984. I dag bliver Kongsdal Havn brugt til udskibning af pakkesalt og posesalt til udlan-det, fra Akzo Nobel.

1. Kongsdal lystbådehavn
Kongsdal Lystbådehavn anlagt i 1988 på jorden fra den nedlagte gård Spilgården. Spilgården blev i ca. 1906 købt af Kongsdal Cementfabrik for kr. 50.000. Det eneste, der er tilbage fra går-den, er det lille havnekontor Fadeburet (år 1900). Havnens vartegn er det rødstribede fyrtårn - det gamle fyrtårn fra Thyborøn. Fyrtårnet blev rejst ved indvielsen af lystbådehavnen den 19. juni 1988. Bakken til højre for klubhuset er Tipperne, her er en unik udsigt over fjorden.

2. Strandengen og vejrbæk
Landskabet langs fjorden er præget af istidens store moræne og smeltevandsflader, gennemskå-ret af tunneldale. På vejen krydses den lille bæk Vejrbæk, der er opstået af væld fra området. Her kan du være heldig at se isfuglen sidde på lur efter bytte. Strandengen bliver i dag anvendt til af græsning af ungkreatur. Disse kommer på græs i april og på stald igen i oktober. Engen har et rigt fugleliv, her ses bl.a. skarvn - en stor plage for fiskerne i området. Fiskehejren ses også ofte i strandkanten. Her ses også almindelige fuglearter som måger, ænder og viber. Sangsvane, knopsvane, troldand og blishøns er trækfugle som ses fra oktober til marts. Blomsterfloraen på engen er bl.a. den blege lilla Strandasters, Bidende Stenbræk, Gul Stenbræk, Alm. Kællinge-tand, Engelskgræs, græsser og siv.

3. Lillefjord
Et skrift fra Ballegård viser at der fra ca. 1830 blev dyrket og udskibet kartofler fra gården til København. Da området her er meget lavvandet, kunne udskibningen af kartofler kun finde sted ud for Lillefjord. Ved lavvande se rester af de gamle pæle ud for de gamle stenhøfter. De nuvæ-rende stenhøfter har stort set den samme størrelse som de gamle.

4. Falslevgård
Fra 1545 frem til 1693 omtaltes Falslevgård i Kronens Skøder som kongens ejerskab, siden har den været på private landmænds hænder. I 1545 får Peder Kruse Falslevgård i forlening efter Jørgen Lycke. Igen i 1579 omtales gården i Kancelliets brevbøger, da Las Krusse får gården i forlening af kongen for lang og tro tjeneste på Holmen. I 1864 blev gården udflyttet fra Falslev by til sin nuværende beliggenhed ved fjorden. "Foged slægten" overtager i 1927 gården.

Falslevgård er i 2000 blevet omlagt til økologisk drift. Her er 42 ha mark i omdrift, 15 ha skov og 15 ha fjordeng. Gården drives med planteavl og fedekreaturer. På markerne dyrkes hvede og spelt til mel, havre til gryn, lupin til protein samt tritikaler og byg til foder. På gården er også zoneterapiklinik og en gårdbutik, der forhandler gårdens egne produkter. Fra bunden af alléen kan skimtes Ballegård, der er fra omkr. 1430.

5. og 6. Rosenly og Slugten
Rosenlys jorder er udstykket fra Ballegård i 1912 og har siden været drevet som gartneri og frugtplantage med bl.a. æbletræer, blommetræer og kirsebær. Slugten er en karakteristisk smel-tevandsdal. De karakteristiske skrænter indeholder sten og grus fra istiden, her er en vild be-plantning af hvidtjørn. Fra den lille dam kan hvert forår høres frøer og tudser ligesom æg fra de respektive kan ses i dammen. Senere på sommeren er dammen belagt men åkander.

Rutekort

Se rutekort for Sporet ved Lillefjord

Sporfolder

Her finder du folderen om Sporet ved Lillefjord i pdf

Kontakt lodsejer

Mette Schmidt
Hadsundvej 72
Fladbjerg
9550 Mariager
95 58 45 35
fladbjerg@webspeed.dk