Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Søg støtte til vedligeholdelse og naturgenopretning

Der er nu to nye puljer under Spor i Landskabet: Naturpuljen og Vedligeholdelsespuljen. Begge puljer skal søges ift. med allerede etablerede spor eller et kommende spor, der er under etablering.

Naturpuljen.

Naturpuljen giver mulighed for at søge op til 75% dækning af udgifterne til naturgenopretningsprojekter og/eller naturplejeprojekter, der etableres i sammenhæng med allerede etablerede spor eller i forbindelse med oprettelsen af nye spor. Dog maksimalt 50.000 kr. pr. projekt.

Eksempler på projekter der kan opnå støtte fra puljen:

  • Genslyngning af vandløb
  • Etablering af insektvolde
  • Hegning af afgræsningsarealer
  • Kratrydning
  • Etablering af vådområder og søer
  • Plantning af levende hegn
  • Stævning
  • Pleje ved græsning
  • Reetablering af naturlig vegetation.

Det er formålet at øge muligheden for naturoplevelser i alle naturtyper, og det vil i denne forbindelse være underordnet, om der er tale om arealer pålagt fredning, EU- naturbeskyttelse, beskyttelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3, fredskovspligt eller andet. Hovedhensynet vil være at øge naturoplevelsen langs et spor anlagt eller under anlæggelse gennem Spor i Landskabet. Til visse projekter er det nødvendigt at indhente tilladelser hos myndighederne. Det anbefales derfor at kontakte kommunen før der ansøges om støtte fra naturpuljen.

Kun naturprojekter med tilknytning til Spor i Landskabet kan støttes. Naturprojekterne skal være beliggende i umiddelbar tilknytning til sporene, eller så tæt på disse, at der kan anvises adgang til områderne fra sporet på en for lodsejeren acceptabel måde. Projektets kvalitet vurderes af Sekretariatet for Spor i Landskabet, der i tæt samarbejde med en lokal tovholder udvikler projektet og beslutter, hvilke der kan støttes.

Naturpuljen kan maksimalt finansiere et beløb svarende til 75 % og ikke over 50.000 kroner af et konkret udgifterne til det enkelte naturprojekt. Restfinansieringen skal tilvejebringes fra anden side. Udbetaling finder først sted efter projektets etablering og mod behørig dokumentation. Projektet skal gennemføres indenfor et år fra tilsagnsdato.

Afrapportering af projektet skal ske til Sekretariatet for Spor i Landskabet. Det er en betingelse for at opnå støtte, at projektet vedligeholdes efter samme standarder som gælder for stierne under Spor i Landskabet.

Ansøgningen skal bestå af et forventet budget og en grundig beskrivelse af projektet, der sendes til spor@lf.dk. Sekretariatet behandler derefter ansøgningen hurtigst muligt.

Vedligeholdelsespuljen.

Vedligeholdelsespuljen er oprettet for at tilgodese især de ældre spor. Spor i Landskabet er et projekt der har kørt siden 1997, og materialerne på de ældre spor kan trænge til en udskiftning. Vedligeholdelsespuljen gælder kun for Spor i Landskabets egne materialer, dvs. de samme materialer som findes på materialelisten (pæle, pile, informationstavle, folderkasse mv.). Sporgruppen er selv ansvarlige for at udskifte og opstille de nye materialer, samt at aflevere de gamle materialer på genbrugsstationen.

Ansøgningsproceduren for vedligeholdelsespuljen foregår ved at sende en mail til spor@lf.dk, hvor der angives hvilke og hvor mange materialer, der søges om. Sekretariatet behandler derefter ansøgningen og sender materialerne efter en godkendelse. 

Materialeliste

Seneste nyt fra Spor